JURISTAI24.LT – teisinės paslaugos ONLINE“ (toliau – „JURISTAI24.LT“) specializuojasi teisinių paslaugų teikimu ONLINE (internetu, telefonu ir pan.) fiziniams ir juridiniams asmenims visoje Lietuvoje ir emigrantams, esant poreikiui teisines paslaugas taip pat teikiame ir tiesiogiai (susitikimo su klientu metu).

JURISTAI24.LT teisininkai vadovaujasi profesine etika. Bet kokiems santykiams tarp JURISTAI24.LT ir klientų taikomos šios standartinės sąlygos, nebent kitaip numatyta individualioje teisinių paslaugų teikimo sutartyje:

 • klientų pavedimų vykdymui JURISTAI24.LT paskiria savo teisininkus. Klientas suteikia įgaliojimus dėl pavedimų atlikimų visiems JURISTAI24.LT teisininkams, kurie teikia paslaugas JURISTAI24.LT, kaip nepriklausomi tiekėjai. Visos šios paslaugos bus laikomos JURISTAI24.LT suteiktomis paslaugomis;

 • JURISTAI24.LT įsipareigoja klientams teikti kokybiškas ir operatyvias teisines paslaugas. Klientas suteikia JURISTAI24.LT ir bet kuriam JURISTAI24.LT teisininkui (toliau – Teisininkai) teisę imtis visų veiksmų (įskaitant teisę tvarkyti asmens duomenis), kurie, jų manymu, yra reikalingi pavedimo vykdymui, taip pat teismo procesinių dokumentų ir kitų dokumentų pateikimą. Tais atvejais, kai JURISTAI24.LT manys, kad reikia atsiklausti kliento, ji suteiks klientui teisę priimti sprendimus. Tačiau vykdydami kliento nurodymus, JURISTAI24.LT laikysis profesinės etikos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų;

 • klientai patvirtina, kad susipažino ir supranta, kad JURISTAI24.LT nesuteikia jokių garantijų ar pažadų dėl kliento bylos baigties ir rezultatų;

 • vykdydama kliento pavedimą, JURISTAI24.LT pasilieka teisę prašyti kliento, atitinkamų organizacijų ir valdžios institucijų suteikti informaciją, reikalingą teisinėms paslaugoms suteikti;

 • vykdydama kliento pavedimą, JURISTAI24.LT pasitikrina, ar nėra interesų konflikto su klientu bei informuoja klientą, jei tokių konfliktų yra. Tačiau ši nuostata neužkerta kelio JURISTAI24.LT teikti teisines paslaugas kitiems asmenims, veikiantiems toje pačioje ar panašioje srityje, kaip ir klientas;

 • visa informacija ir duomenys, kurie buvo gauti iš kliento arba apie klientą, yra laikomi konfidencialia informacija. JURISTAI24.LT įsipareigoja užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, tačiau JURISTAI24.LT neužtikrina informacijos, kuri perduodama telefonu, elektroniniu paštu, faksu ar kitokiu išoriniu būdu, konfidencialumo. Nepaisant to, JURISTAI24.LT ir Teisininkai pasilieka teisę atskleisti konfidencialią informaciją, kai: (i) informacija turi būti atskleista vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais; (ii) informaciją reikia atskleisti siekiant apsaugoti kliento teises ir interesus; (iii) tai yra būtina siekiant nustatyti arba išieškoti atlygį JURISTAI24.LT; (iv) informaciją reikia atskleisti siekiant apginti JURISTAI24.LT ar Teisininkus nuo iškelto ieškinio ar kaltinimų atlikus neteisėtą veiką; (v) klientas pateikia raštišką ar žodinį sutikimą atskleisti informaciją;

 • kliento mokamo teisinio atlyginimo dydis JURISTAI24.LT priklauso nuo konkretaus kliento pavedimo pobūdžio ir numatomos darbų apimties, kurie aptariami tarp šalių individualiai. Bendras atlyginimo dydis gali priklausyti nuo toliau nurodytų veiksnių: kliento pavedimo vykdymo laikas, reikalingos teisinės kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių lygio, taip pat pavedimo sudėtingumo ir skubos;

 • autorių teisės į byloje pateiktą medžiagą ir klientui suteiktas teisines konsultacijas priklauso JURISTAI24.LT ir negali būti naudojamos trečiųjų šalių. Visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, sukurtos JURISTAI24.LT atliekant kliento pavedimą, neperduodamos ir išlieka JURISTAI24.LT nuosavybe;

 • JURISTAI24.LT ir Teisininkai neprisiima atsakomybės už klientų padarytą žalą, atsiradusią šios sutarties pagrindu, išskyrus atvejus, kai tokia žala atsirado dėl JURISTAI24.LT ar Teisininko tyčinės veikos ar didelio neatsargumo. Bendra atsakomybė yra ribota ir negali būti didesnė nei suma, kuri buvo sumokėta JURISTAI24.LT už konkretaus pavedimo atlikimą. JURISTAI24.LT neprisiima atsakomybės už žalą ar nuostolius, kylančius dėl mokesčių taikymo klientui ar rizikos, kad bus pritaikyti mokesčiai, atsiradusius dėl JURISTAI24.LT suteiktų paslaugų. JURISTAI24.LT neprisiima atsakomybės dėl netiesioginių nuostolių atsiradimo, įskaitant turto, duomenų, reputacijos netekimą, negautas pajamas ir pan.;

 • JURISTAI24.LT neprisiima atsakomybės už kitų specialistų, negu JURISTAI24.LT teisininkai, suteiktas paslaugas, kai klientas sutiko dėl tokių paslaugų gavimo;

 • standartinėmis sąlygomis taip pat gali vadovautis ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai teikia paslaugas JURISTAI24.LT vardu;

 • JURISTAI24.LT pasilieka teisę nutraukti Sutartį bet kuriuo metu atsiradus nurodytoms aplinkybėms: (i) klientas nori ar siūlo atlikti neteisėtą veiką; arba (ii) JURISTAI24.LT nustato, kad klientas pasinaudojo JURISTAI24.LT paslaugomis siekdamas įvykdyti neteisėtą veiką; arba (iii) klientas reikalauja, kad JURISTAI24.LT ar Teisininkas atliktų neetiškus ar neracionalius veiksmus; arba (iv) klientas nebendradarbiauja su JURISTAI24.LT atliekant kliento pavedimą; arba (v) kai už JURISTAI24.LT teisines paslaugas neapmokama ilgiau kaip dešimt (10) dienų nuo nustatyto mokėjimo termino; arba (vi) klientas nesilaiko JURISTAI24.LT ar Teisininko patarimo;

 • kliento ir JURISTAI24.LT tarpusavio santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė;

 • bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, susijusios su teisinių paslaugų sutartimi arba kylančios dėl sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo, galutinai sprendžiamos kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teisminio proceso eiga, informacija, atskleista šių procesų metu, taip pat sprendimai ir nutartys, priimti ar paskelbti proceso metu, laikomi konfidencialia informacija. Tokia informacija, sprendimai ir nutartys jokia forma negali būti atskleistos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio kitos šalies sutikimo. Nepaisant šio įsipareigojimo, šalis turi teisę atskleisti šią informaciją siekdama apginti savo teises prieš kitą šalį, draudimo bendrovę arba kitais atvejais, kai tokią informaciją reikia atskleisti vadovaujantis privalomais teisės aktais, nuostatais ar panašiais teisės aktais.

Pagarbiai,

JURISTAI24.LT vadovaujantis partneris

Juristas Eugenijus Gaščenka