Teismas: „VšĮ Ignalinos rajono ligoninės buvusiam vadovui S. Olševskiui paskirta drausminė nuobauda – papeikimas – yra neproporcingai per griežta, todėl naikintina“

VšĮ “Ignalinos rajono ligoninė”

BYLOS APLINKYBĖS
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Mačys 2014-11-25 įsakymu Nr. P3-115,
remdamasis trimis auditais
ir jų metu pateiktomis išvadomis, kuriuos atliko Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Vanda Milašienė ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Ona Zaleckienė bei esant Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto (tuometinė pirmininkė Leta Kalinauskaitė) siūlymui, už šių  auditų metu nustatytus pažeidimus paskyrė tuometiniam VšĮ Ignalinos rajono ligoninės vyriausiajam gydytojui Stanislavui Olševskiui drausminę nuobaudą – papeikimą.

Kadangi S. Olševskis Ignalinos rajono savivaldybės vadovų, pasitelkus ligoninės kolektyvą, tiesiogiai buvo spaudžiamas atsistatydinti iš užimamų pareigų savo noru, taip ir padarė – pasiprašė atleidžiamas iš ligoninės vadovo pareigų 2014 m. gruodžio mėn. savo noru ir netrukus šis prašymas buvo patenkintas.

Tuomet laikraščio „Mūsų Ignalina“ 2014 m. gruodžio 9 d. straipsnyje „Stanislavas Olševskis: „Praradus pasitikėjimą steigėju, reikia trauktis pačiam““ retoriškai buvo spėliojama: „kas atsitiko ir kokia tarp ko perbėgo juoda katė, kad reguliariai atliekant auditus įmonėse, kurių dalininkai yra savivaldybė ir kuriuose pažeidimai netaisomi dešimtimis metų, tik vienos vienintelės įmonės vadovas pasitraukė…“.

„2010 m. ligoninė turejo skolų apie 1 milijoną litų, vėlavo atlyginimai apie 3 mėnesius, reikėjo skubiai atgaivinti rentgeno kabinetą, hemodializės palatą, pirkti naują aparatūrą poliklinikos kabinetams, nes LOR ir akių ligų kabinetai liko visiškai be įrangos. Reikėjo atiduoti beveik visą trijų šimtų tūkstančių litų dydžio skolą, atstatyti sumažintus darbuotojų atlyginimus.
Palaipsniui nauja komanda viską sureguliavo ir antri vadovavimo metai  baigti su nedideliu teigiamu balansu. Toliau mažėjo ligoninės finansavimas (viso per 2 metus apie 15 proc.) didėjo minimalus atlyginimas, reikėjo pirkti ir naujos aparatūros bei paslaugų ir  ligoninėje dėl objektyvių aplinkybių pradėjo didėti skola. Situacija nebuvo kritiška. Turėjome tolimesnių planų, spėjome atlikti esminių darbų išlaidoms mažinti bei pradėti teikti naujas paslaugas.

Net pati Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Ona Zaleckienė, atlikusi ligoninės viešųjų pirkimų auditą, man asmeniškai privataus pokalbio metu yra sakiusi, kad, iš jos vykdytų viešųjų pirkimų auditų savivaldybei pavaldžiose įstaigose, VšĮ Ignalinos rajono ligoninėje yra bene tvarkingiausiai vykdomi viešieji pirkimai, tačiau to savo audito išvadoje dėl, ko gero, visiems suprantamų priežasčių parašyti neišdrįso.

Be to, nuo 2012 m. sausio 1 d. sveikatos priežiūros įstaigų vadovams pagal LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15-1 straipsnį buvo padidinti atlyginimai. Padidinto atlyginimo negavau 22 mėnesius (kas sudaro 35640 Lt arba 10322 Eur neišmokėto darbo užmokesčio), kol savivaldybės taryba po beveik dvejų metų pagaliau priėmė atitinkamą sprendimą ir nustatė man įstatymu priklausantį atlyginimą, tačiau dėl laiku nepriimto sprendimo neišmokėtas atlyginimas negrąžintas iki šiol“, – vadovavimo ligoninei metus prisimena S. Olševskis.

Atsistatydinęs VšĮ “Ignalinos rajono ligoninės” vyriausiasis gydytojas Stanislav Olševski

„Išeinu su ramia sąžine, dokumentų nedraskau, neslepiu. Tik neįžvelgiau vieno esminio dalyko – surambėjusio klano pavydas yra tiesiog baisi, stipri ir nenugalima jėga. Čia galima pasakoti ir pasakoti, bet gerbiamam steigėjui nerūpi, kur ir kaip keliauja pinigai, niekas nesiaiškina tikslių faktų. Sako – pavogta… Tai kaip gi gali būti prarasti pinigai, jei pinigai yra. Parodykite, kokiu būdu jie prarasti… Kiekvieną faktą gali iškreipti kaip tik nori, jei nori žmogų pažeminti, įžeisti, apšmeižti“, – palikdamas savo pareigas MI 2014 m. gruodį sakė S. Olševskis.

S. Olšveskis, nors ir pasitraukė iš ligoninės vadovo pareigų, buvo įsitikinęs, kad auditų metu nustatytų pažeidimų nepadarė, papeikimo nebuvo „nusipelnęs“, o jis ir jo vadovaujama naujai suburta administracija buvo šmeižiami, kaltinami nekompetencija, neūkiškumu, lėšų švaistymu ir kitais nepagrįstais dalykais, todėl nusprendė teisybės ieškoti teisiniu keliu – 2015 m. sausio mėnesį ieškiniu kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą.

„Kai dėl teisinės pagalbos kreipėsi S. Olševskis, susipažinęs su visa medžiaga, nustačiau daugybę tiek teisinių, tiek faktinių, tiek apskritai loginių neatitikimų ir prieštaravimų tarp galiojančio teisinio reglamentavimo, faktinių aplinkybių ir beveik penkis mėnesius trūkusių auditų metu nustatytų „pažeidimų“, todėl buvo akivaizdu, kad papeikimas skirtas neteisėtai ir napagrįstai, administracijos direktorius savo noru papeikimo panaikinti nesutiko, tad patariau S. Olševskiui kreiptis į teismą ir surašiau ieškinį“, – teigia šioje byloje S. Olševskio interesus gynęs JURISTAI24.LT teisininkų kontoros teisininkas Eugenijus Gaščenka.

„Bylos nagrinėjimo metu matėsi akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis iš savivaldybės kaip atsakovo pusės ir nenuosekli jos pozicija: savivaldybė dviejų parengiamųjų posėdžių metu iš eilės siūlė panaikinti drausminę nuobaudą sudarant byloje taikos sutartį ir net pati parengė taikos sutarties projektą, S. Olševskiui sutikus, su tokiu pasiūlymu, savivaldybė teisme pareiškė, jog taikos sutartis iš viso nebus sudaroma ir kiti variantai nebus siūlomi, o byla bus nagrinėjama bendra tvarka teisme, tad bylos nagrinėjimą teko atidėti dar vienam, jau trečiam posėdžiui“, – teigia šioje byloje S. Olševskio interesus ginusi Vilniaus miesto 3-iosios advokatų kontoros advokato padėjėja Dina Olševskaja.

TEISMO SPRENDIMO ESMĖ

Ignalinos rajono apylinkės teismas (teisėjas Kęstutis Rimkus) 2015 m. gegužės 28 d. šioje byloje priėmė sprendimą, kuriuo S. Olševskio ieškinį tenkino visiškai.

Teismas nustatė, kad bylos medžiagoje esantys dokumentai, priešingai nei teigiama Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014-11-12 posėdžio protokole, patvirtina, kad S. Olševskis, vadovaudamasis auditų ataskaitose esančiomis rekomendacijomis, ėmėsi priemonių darbo trūkumams šalinti.

Teismo manymu, svarstant klausimą dėl adekvačios nuobaudos parinkimo, būtina atsižvelgti ir į ligoninės visuotinio dalininkų susirinkimo (savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus) rolę užtikrinant tinkamą ligoninės darbą, nes byloje esantys dokumentai patvirtina, kad S. Olševskis dar 2014-06-27 raštu kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorių R. Mačį su prašymu organizuoti ligoninės finansinį, veiklos ir valdymo išsamų neplaninį vidaus auditą, tačiau toks prašymas buvo atmestas (savivaldybės administracijos direktoriaus rašte vos keliais sakiniais lakoniškai buvo atsakyta „Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti viešosios įstaigos veiklą, tačiau savivaldybės administracija nėra kontrolės institucija“ – aut. past.).

Teismo sprendime taip pat nustatyta, kad ginčijamame įsakyme dėl drausminės nuobaudos skyrimo tarp kitų pažeidimų nurodyta, kad S. Olševskis nevykdė ligoninės įstatų 6.4.7 punkte nustatytos pareigos – suderinus su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, tačiau teismas pažymėjo, kad įstatuose savivaldybės taryba šiame punkte tokios pareigos iš viso nenustatė, <…> o iš 2014-06-30 atlikto audito ataskaitos matyti, kad iš esmės ligoninės stebėtojų taryba neveikia, nes joje trūksta dviejų narių.

Įstatų 6.4.7 punktas tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato poliklinikos (!) vyriausiajam gydytojui, tačiau ten taip pat nenustatyta pareiga derinti jos su stebėtojų taryba – aut. past.

Teismas pažymėjo, kad pagal ligoninės įstatų 5.3.6 punktą dalininkų susirinkimas tvirtina ligoninės metinę finansinę ataskaitomybę, todėl savivaldybės taryba ir administracijos direktorius turėjo ir galėjo žinoti visus duomenis apie ligoninės finansinius rodiklius už 2010 –  2013 metus, o byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad vienintelis ligoninės dalininkas būtų turėjęs kokių nors pretenzijų S. Olševskiui dėl vadovavimo ligoninei iki 2014 metų, nes iki 2014-11-25 S. Olševskis neturėjo nė vienos drausminės nuobaudos.

Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad akivaizdu, kad S. Olševskiui buvo nustatytas aiškiai per trumpas terminas pasiaiškinti dėl reikalavime paminėtų visų trijų auditų išvadų bei kitų pažeidimų, todėl ši aplinkybė taip pat nulėmė neadekvatų drausminės nuobaudos parinkimą.

Teismas pripažino, kad Ignalinos rajono savivaldybės administracija, parinkdama drausminę nuobaudą S. Olševskiui, neatsižvelgė į darbo drausmės pažeidimo sunkumą, sukeltas pasekmes, kaltę, į tai, kaip S. Olševskis dirbo anksčiau, ir konstatavo, kad ligoninės vadovui S. Olševskiui paskirta drausminė nuobauda – papeikimas – yra neproporcingai per griežta, todėl naikintina.

Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, nenustatęs Stanislavo Olševskio kaltės dėl jam inkriminuotų pažeidimų, teismas ieškinį tenkino visiškai, drausminę nuobaudą – papeikimą – panaikino ir priteisė S. Olševskiui 400 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

P. S. Iš šios istorijos, ilgainiui apipintos įvairių kalbų, melo, šmeižto ir nekompetencijos, atomazgos ir pabaigos kyla dar vienas (gal ir ne vienas?!) logiškas, bet ko gero, retorinis klausimas: ar Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir Ignalinos rajono savivaldybės taryba išdrįs prisiimti politinę ir asmeninę atsakomybę dėl savo neveiklumo, nekompetencijos ir aplaidumo pavaldžių įstaigų kontrolėje bei imtis adekvačių veiksmų, kai dėl ligoninėje net trijų auditų metu neprofesionaliai, aplaidžiai, šališkai ir net melagingai audito išvadose ir žodžiu teiktos informacijos administracijos direktoriui ir savivaldybės tarybai, bei iš savivaldybės vadovų nuolat patirto spaudimo trauktis iš užimamų pareigų, savo vadovavimo ligoninei pradžioje itin sunkioje finansinėje ir ūkinėje būklėje ligoninę radęs, palaipsniui ją „pastatęs ant kojų“ ir vėliau „savo noru“ turėjęs pasitraukti buvęs ligoninės vadovas Stanislavas Olševskis…?

Panašu, kad su tokiomis itin skrupulingai rajono savivaldybės auditorių beveik 5 mėnesius rengtomis net trimis audito išvadomis, kurių žanras labiau primena grožinius rašinėlius, kurias besąlygiškai „palaimino“ Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas ir savivaldybės vadovai, mokydami kitus dirbti, įsimušė įvartį į savo vartus.

Straipsnis taip pat spausdinamas Ignalinos rajono laikraščio “Mūsų Ignalina” interneto tinklalapyje ir 2015 m. birželio 9 d. laikraščio 42 numeryje.